PROJEKTY UNIJNE - Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego w Osinie

Przejdź do treści
PROJEKTY UNIJNE

Poprawa jakości kształcenia oraz dostosowanie nauczania do potrzeb rynku pracy

Krótki opis projektu
Zakres projektu obejmuje następujące działania w okresie IX.2017-XII.2018 :

Zadanie 1. Utworzenia szkolnego punktu kariery- efektywny program doradztwa edukacyjno-zawodowego
W ramach zadania:
 • Utworzenie Szkolnego Punktu Kariery – wyposażenie w niezbędny sprzęt multimedialny a także meble oraz materiały dydaktyczne- książki, broszury i programy.
 • doradztwo indywidualne i grupowe -zatrudnienie na pełny etat doradcy zawodowego 20 godzin dydaktycznych

Zgodnie z założeniem projektu 240 uczniów, w tym 112 K z Zespołu Szkół Publicznych (ZSP) w tym SP i Gimnazjum w Osinie weźmie udział w zajęciach grupowych w podziale: 20 grup x 4h=80h oraz po 2 h zajęć indywidualnych (tj. 240 ucz x2 h=480 h) z doradcą zawodowym.

 • Organizacja 9 wyjazdów do Parków Przemysłowych dla uczniów klasy V-VII szkoły podstawowej oraz II i III Gimnazjum.
 • Organizacja 3 spotkań z pracodawcami i przedstawicielami różnych zawodów, nauczycielami szkół zawodowych. Spotkania będą organizowane w szkole.
 • Zawodowe walentynki -IMPREZA ŚRODOWISKOWA. We wrześniu 2017 nauczyciel wspólnie z rodzicami wybierze zawód, który każda klasa GIM i V-VII SP zaprezentuje 09 lutego 2018. Każda klasa w swojej Sali prezentuje wszystko co związane jest z tym zawodem ( informacje, występ artystyczny, poczęstunek, warsztaty, rozmowy z przedstawicielami tego zawodu, pogadanki, itp.) Impreza odbywa się po południu, również dla wszystkich mieszkańców Gminy Osina. Na koniec wybór przez komisje w składzie Wójt, Kierownik projektu oraz przewodniczący Rady Rodziców trzech najlepszych prezentacji-przyznanie nagród.

Zadanie 2. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli. Dwa szkolenia dotyczące pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Każde szkolenie jednodniowe, 6-godzinne, dla całej Rady Pedagogicznej – 35 osób. 29 K i 6M
Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy.

Cele i rezultaty projektu
Cel: Wzrost do XII.2018 r. kompetencji kluczowych u 240 uczniów w tym 112 K w ZSP w Osinie oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia poprzez zapewnienie kompleksowych usług doradztwa zawodowego oraz wyposażenie 35 nauczycieli w umiejętności z zakresu pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:
 • wzmocnienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy,
 • wzrost kompetencji nauczycieli do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów
 • wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Cel główny projektu przyczynia się do realizacji następujących celów rozwojowych wyznaczonych dla obszaru KS:
 • wyrównywanie szans i zmniejszenie dysproporcji społecznych zwłaszcza edukacyjnych,
 • zmniejszenie poziomu bezrobocia poprzez wsparcie dzieci i młodzieży w kształceniu na rzecz zwiększenia szans ich przyszłego zatrudnienia.

Rezultaty:
 • zbadanie preferencji zawodowych 240 uczniów w tym 112K (IPD)
 • liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 29 K i 6 M
 • liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu 112 K i 128 M

Rekrutacja (formularz pdf – poniżej)


Wróć do spisu treści