Deklaracja dostępności - Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego w Osinie

Przejdź do treści
Deklaracja dostępności www.sposina.pl

 
Wstęp
 
Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego w Osinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.sposina.pl
 
Daty publikacji i aktualizacji
 
Data publikacji strony internetowej:  08-09-2017             
Data ostatniej dużej aktualizacji: 08-09-2017.
 
Status pod względem zgodności z ustawą
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń:
 
·         brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
 
·         filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 
·         brak opisów alternatywnych grafik,
 
     
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 
·         pliki pdf powstały na podstawie dokumentów lub skanów, które nie mają dobrze zaznaczonej struktury logicznej,
 
·         pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie;
 
·         część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
 
Oświadczenie sporządzono dnia 2020.09.30.
 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.
 
Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe
 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Tatiana Olbert Dyrektor Szkoły, adres poczty elektronicznej dyrektor@sposina.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 913910380. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
 
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
 
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
 
Dostępność architektoniczna
 
Dostosowania:
W budynku szkoły korytarze i schody są zgodne z prawem budowlanym. Budynek szkoły posiada dostosowania dla osób niepełnosprawnych.     
Od strony wejścia głównego i bocznego zastosowano pochylnię dla wózków. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku szkoły zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy przez pracownika obsługi. W budynku szkoły nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących. Na parterze zapewniono pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych, jednakże ze względu na brak windy nie jest zapewniona dostępność pomieszczeń na pierwszym piętrze. Zapewniono komunikację na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą. Na parterze istnieje dostępność do toalety dla osób niepełnosprawnych. Komunikacja z osobami niesłyszącymi lub słabo słyszącymi może odbywać się przez napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres siedziby lub wysłanie maila na adres szkoły. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 
Parking:
Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Jednakże zapewniony jest bezpośredni dojazd w pobliżu pochylni dla wózków.
 
Prawo wstępu z psem asystującym:      
Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym. Warunkiem wejścia na teren budynku szkoły z psem asystującym jest wyposażenia psa asystującego w uprzęż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Możliwość skorzystania z tłumacza migowego:
W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 
Aplikacje mobilne          
Szkoła nie posiada aplikacji mobilnych
Szkoła Podstawowa
im. Bronisława Malinowskiego w Osinie
Osina 54, 72-221 Osina
sekretariat@sposina.pl
+48 91 39 103 80
Wróć do spisu treści